Zakup nieruchomości i środków trwałych w ramach kredytu technologicznego

Kredyt na innowacje technologiczny, znany również, jako kredyt technologiczny, to niepowtarzalna szansa dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm na zakup i wdrożenie nowych technologii, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie nowych, albo znacząco ulepszonych towarów, bądź też usług.

Aby mogło być to jednak możliwe, konieczne jest poniesienie wielu wydatków, w tym takich, które powiązane są z zakupem nieruchomości i zakupem środków trwałych.

Zakup nieruchomości

Kredyt na innowacje technologiczny, znany również, jako kredyt technologiczny, to niepowtarzalna szansa dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm na zakup i wdrożenie nowych technologii, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie nowych, albo znacząco ulepszonych towarów, bądź też usług

Autor zdjęcia: SandiaLabs

Aby móc zaliczyć koszty związane z zakupem nieruchomości, jako koszty kwalifikowane w kredycie technologicznym, wymagany jest operat szacunkowy, który sporządzony powinien być przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy wymagany jest do potwierdzenia faktu, że cena nabycia nieruchomości nie była zawyżona i zgodna z cenami obowiązującymi dla danych dóbr i cenami rynkowymi. Wymóg ten ustanowiony został w celu zapobiegania wyłudzaniu środków.

Poza tym, konieczne jest również załączenie opinii rzeczoznawcy budowlanego, która stanowić będzie potwierdzenie, że nieruchomość zabudowana może być używana zgodnie z celami projektu, lub też określone zostaną w niej zmiany i ulepszenia, które w nieruchomości należy wprowadzić, by mogła ona pełnić założoną funkcję.

Poza tym, konieczne jest również załączenie oświadczenia mówiącego o tym, że nieruchomość w okresie poprzedzających dziesięciu lat nie została zakupiona:

 • z funduszy unijnych,
 • ze środków krajowych,
 • ze środków pomocy publicznej,
 • ze środków pomocy de minimis.

Dodatkowo, warunkiem koniecznym, wymaganym do uzyskania wsparcia jest dowiedzenie, że wykorzystywanie nieruchomości będzie dotyczyło wyłącznie celów związanych z prowadzoną inwestycją technologiczną.

Zakup środków trwałych

Pieniądze uzyskane w ramach kredytu technologicznego przeznaczyć można również wydatki związane z zakupem środków trwałych. W takim przypadku, do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można wydatki powiązane ze środkami trwałymi, a konkretnie z ich:

 • zakupem,
 • wytworzeniem,
 • montażem
 • i uruchomieniem.

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć jednak środków transportu, które nabywane są przez firmę działającą w sektorze transportu.

Podobnie, jak w przypadku zakupu nieruchomości, istnieją pewne obostrzenia dotyczące zakupu środków trwałych. Tak na przykład, w przypadku zakupu używanych środków trwałych, należy uważać, aby cena ich nabycia nie była wyższa niż ich wartość rynkowa i nie była niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych.

Aby zakup takich środków trwałych został zaliczony, jako koszty kwalifikowane, wymagane jest również załączenie oświadczenia sprzedającego, w którym określa on podmiot, od którego nabył środki trwałe, a także, w którym znajdą się informacje dotyczące miejsca i daty dokonania ich zakupu.

Również, tak jak w przypadku zakupu nieruchomości, w tym przypadku też wymagane jest załączenie oświadczenia, że dany środek trwały w okresie poprzedzających siedmiu lat nie był zakupiony:

 • z funduszy unijnych,
 • z krajowych środków pomocy publicznej,
 • z pomocy de minimis.