Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw

Duży nacisk, w obecnie funkcjonującej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020, położony został na wspieranie szeroko rozumianego rozwoju i badań. Doskonałym przykładem może być tu chociażby Szybka ścieżka, czyli Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/).

Szybka ścieżka

Szybka ścieżka jest działaniem, stwarzającym możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Badania te składają się z badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Wsparciu podlegają przede wszystkim badania, polegające na zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, w celu nie tylko opracowywania nowych produktów, procesów, czy też usług, ale także umożliwiające wprowadzanie znaczących ulepszeń w rozwiązaniach już wykorzystywanych. Przewidziany, maksymalny poziom wsparcia, możliwy do uzyskania w przypadku badań przemysłowych kształtuje się na poziomie 70 procent.

W sytuacji, gdy ma miejsce nabywanie i łączenie, a także wykorzystywanie dostępnej obecnie wiedzy i umiejętności, służących do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, maksymalny poziom wsparcia, możliwy do uzyskania w przypadku prac rozwojowych kształtuje się na poziomie 45 procent.

Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych

Projekt badawczo-rozwojowy rozumiany jest jako podejmowanie działań prowadzących do opracowania nowego, lub też znacząco ulepszonego produktu lub też nowej, znacząco udoskonalonej technologii produkcji tego towaru. Jest to więc suma podejmowanych działań, zmierzających finalnie do tego, by móc zaoferować klientom produkt bardziej dopasowany do ich potrzeb i spełniający ich oczekiwania. W czasach tak dynamicznie zmieniających się potrzeb konsumentów, firma chcąca utrzymać się na rynku musi starać się bowiem zaspokoić oczekiwania swoich klientów. Często bowiem to właśnie wskazywane przez konsumentów wady, czy też uchybienia w jakości produktów stanowią podwaliny procesu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa.