Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu przy sporządzaniu studium wykonalności

W sporządzanym studium wykonalności należy zamieścić informacje na temat wskaźników produktu i wskaźników rezultatu (o czym również pod linkiem).

Wskaźniki produktu

W sporządzanym studium wykonalności należy zamieścić informacje na temat wskaźników produktu i wskaźników rezultatu

Autor zdjęcia: Kevin Dooley

Przy określaniu wskaźników produktu należy zastosować następujące założenia:

 • wskaźniki muszą odzwierciedlać cele projektu i być adekwatne dla danego rodzaju projektu,
 • wskaźniki muszą być możliwe do obiektywnego zweryfikowania,
 • wskaźniki produktu muszą być zaprezentowane w odniesieniu do roku bazowego, gdzie za rok bazowy dla wskaźników produktu przyjmuje się ostatni pełny rok kalendarzowy przed rozpoczęciem realizacji danego projektu,
 • wskaźniki produktu muszą być przedstawiane w sposób narastający i przedstawione w ujęciu liczbowym,
 • wskaźniki produktu muszą zostać podane dla lat realizacji działań założonych
 • w harmonogramie danego projektu.

Wskaźniki rezultatu

Przy określaniu wskaźników rezultatu sporządzanego studium wykonalności, należy zastosować następujące założenia:

 • wskaźniki muszą być możliwe do obiektywnego zweryfikowania,
 • wskaźniki muszą odzwierciedlać cele projektu i być adekwatne dla danego rodzaju projektu,
 • wskaźniki rezultatu muszą być przedstawiane w taki sposób, który uwidoczni zmiany wywołane realizacją danego projektu – przykładowo wskaźnik „liczba użytkowników” w pierwszym roku realizacji projektu wynosi 500 osób, w roku następnym wzrasta o 20 osób, czyli wynosi 520 osób),
 • wskaźniki rezultatu muszą być prezentowane w odniesieniu do roku bazowego, gdzie za rok bazowy dla wskaźników rezultatu przyjmuje się ostatni pełny rok kalendarzowy przed oddaniem infrastruktury,
 • wskaźniki rezultatu muszą być podane dla pierwszego roku funkcjonowania infrastruktury powstałej w ramach danego projektu, gdzie za pierwszy rok przyjmuje się pierwszy pełny rok kalendarzowy funkcjonowania infrastruktury (przykładowo, dla projektów realizowanych w roku 2010 rokiem rezultatu będzie rok 2011), w przypadku projektów realizowanych na przestrzeni kilku lat, wskaźniki rezultatów mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów projektu, czyli po otrzymaniu produktu,
 • jeśli specyfika danego projektu, a także przyjętych wskaźników pozwala na wykazanie wskaźników rezultatu w roku zakończenia określonego projektu, to rokiem wskazania wskaźników rezultatu może być rok zakończenia tego projektu.