Wykonalność instytucjonalna w studium wykonalności projektu

Przygotowując studium wykonalności projektu, konieczne jest dokonanie charakterystyki wnioskodawcy, w której wykazać należy, że koordynator powiązania kooperacyjnego jest podmiotem, który dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, dzięki któremu możliwe jest wykonanie projektu.