Wykonalność instytucjonalna w studium wykonalności projektu

Przygotowując studium wykonalności projektu, konieczne jest dokonanie charakterystyki wnioskodawcy, w której wykazać należy, że koordynator powiązania kooperacyjnego jest podmiotem, który dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, dzięki któremu możliwe jest wykonanie projektu.

Rachunek przepływów pieniężnych w studium wykonalności

Koniecznym elementem każdego sporządzanego studium wykonalności, jest sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, przy ujęciu minimalnym, na poziomie grup głównych dla przyjętego okresu prowadzanej analizy.