II Oś Priorytetowa II – czyli wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Nadrzędnymi celami II osi priorytetowej jest: zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną (PI 1.2), rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka (PI 3.1).