Rachunek przepływów pieniężnych w studium wykonalności

Koniecznym elementem każdego sporządzanego studium wykonalności, jest sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, przy ujęciu minimalnym, na poziomie grup głównych dla przyjętego okresu prowadzanej analizy.